Cách bỏ ngày tháng năm trong URL BlogspotCách bỏ ngày tháng năm trong URL Blogspot

Nhiều Blogger đều ngán ngẩm với những liên kết cố định có chứa ngày tháng năm được Blogspot mặc định. Có thể nói ai sử dụng Blogspot đều mong muốn bỏ nó đi để liên kết trông đẹp mắt hơn. Trong bài viết này, NQTL Blog sẽ hướng dẫn các bạn cách làm mất ngày tháng năm trong link bài viết.

Liên kết cố định trong Blogspot là gì?

Liên kết cố định hay còn gọi là Permalink là viết tắt của chữ Permanent Link. Thuật ngữ này được sử dụng để mô tả URL của một trang web như các trang tĩnh hay các bài đăng. Trong Blogger thì mặc định URL bài viết sẽ có ngày tháng năm và URL trang sẽ có chữ P.

Ví dụ:

• URL bài viết có dạng: https://www.truonglamit.tk/2018/02/tut-rename-ki-tu-nqtl.html
• URL trang có dạng: https://www.truonglamit.tk/p/chinh-sach-bao-mat.html

Phần được bôi đỏ được gọi là Permalink. Dù bạn có chỉnh sửa thế nào thì phần ngày tháng năm trong URL vẫn không thể mất được, nhìn link rất xấu. Vậy làm sao để bỏ nó ra khỏi URL? Câu trả lời sẽ là không vì đó là mặc định của Blogger. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể làm cho nó ẩn đi.

Ví dụ:

• URL bài viết sẽ trở thành: https://www.truonglamit.tk/tut-rename-ki-tu-nqtl
• URL trang sẽ trở thành: https://www.truonglamit.tk/chinh-sach-bao-mat

Cách ẩn ngày tháng năm trong URL Blogspot

Bước 1: Truy cập vào Blogger của bạn chọn Chủ đề -> Chỉnh sửa HTML

Bước 2: Thêm code sao vào trước thẻ </body> hoặc trước thẻ </head>

<script type=’text/javascript’>
//<![CDATA[
var urlTotal,nextPageToken,postsDatePrefix=!1,accessOnly=!1,useApiV3=!1,apiKey=””,blogId=””,postsOrPages=[“pages”,”posts”],jsonIndex=1,secondRequest=!0,feedPriority=0,amp=”&amp;”[0];function urlVal(){var e=window.location.pathname,t=e.length;return”.html”===e.substring(t-5)?0:t>1?1:2}function urlMod(){var e=window.location.pathname;”p”===e.substring(1,2)?(e=(e=e.substring(e.indexOf(“/”,1)+1)).substr(0,e.indexOf(“.html”)),history.replaceState(null,null,”../”+e)):(e=(e=postsDatePrefix?e.substring(1):e.substring(e.indexOf(“/”,7)+1)).substr(0,e.indexOf(“.html”)),history.replaceState(null,null,”../../”+e))}function urlSearch(e,t){var n=e+”.html”;t.forEach(function(e){-1!==e.search(n)&&(window.location=e)})}function urlManager(){var e=urlVal();0===e?accessOnly||urlMod():1===e?getJSON(postsOrPages[feedPriority],1):2===e&&(accessOnly||history.replaceState(null,null,”/”))}function getJSON(e,t){var n=document.createElement(“script”);if(useApiV3){var o=”https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/”+blogId+”/”+e+”?key=”+apiKey+”#maxResults=500#fields=nextPageToken%2Citems(url)#callback=bloggerJSON”;nextPageToken&&(o+=”#pageToken=”+nextPageToken),nextPageToken=void 0}else o=window.location.protocol+”//”+window.location.hostname+”/feeds/”+e+”/default?start-index=”+t+”#max-results=150#orderby=published#alt=json-in-script#callback=bloggerJSON”;o=o.replace(/#/g,amp),n.type=”text/javascript”,n.src=o,document.getElementsByTagName(“head”)[0].appendChild(n)}function bloggerJSON(e){var t=[];if(useApiV3||void 0===urlTotal&&(urlTotal=parseInt(e.feed.openSearch$totalResults.$t)),useApiV3){try{e.items.forEach(function(e,n){t.push(e.url)})}catch(e){}nextPageToken=e.nextPageToken}else try{e.feed.entry.forEach(function(n,o){var r=e.feed.entry[o];r.link.forEach(function(e,n){“alternate”===r.link[n].rel&&t.push(r.link[n].href)})})}catch(e){}urlSearch(window.location.pathname,t),urlTotal>150?(jsonIndex+=150,urlTotal-=150,getJSON(postsOrPages[feedPriority],jsonIndex)):nextPageToken?getJSON(postsOrPages[feedPriority]):secondRequest&&(nextPageToken=void 0,urlTotal=void 0,jsonIndex=1,secondRequest=!1,0===feedPriority?(feedPriority=1,getJSON(“posts”,1)):1===feedPriority&&(feedPriority=0,getJSON(“pages”,1)))}function bloggerJS(e){e&&(feedPriority=e),urlManager()}bloggerJS();
//]]>
</script>

Bước 3: Lưu lại và xem kết quả

DEMO

Lưu ý: Đoạn code trên không thể ẩn search/label/

Vinll


4 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *