PinFinder là một chương trình miễn phí giúp người dùng iPhone, iPod hoặc iPad mở khóa kiểm soát của phụ huynh khi họ quên mã khóa màn hình.