Dịch vụ lưu trữ web là một loại dịch vụ lưu trữ Internet cho phép mọi cá nhân hoặc công ty truy cập trang web của họ trên