Hướng Dẫn Tạo Profile Card UI Bằng HTML và CSS Cho BlogspotHướng Dẫn Tạo Profile Card UI Bằng HTML và CSS Cho Blogspot

Với một đoạn HTMLCSS này, chúng ta có thể trang trí cho blog của bạn thêm phần bắt mắt hơn.

Hướng Dẫn Tạo Pròile Card:

Bước 1: Thêm CSS

Trên bảng điều khiển Blogger , Chọn Chủ đềChỉnh sửa HTML. Sau đó dán đoạn CSS bên dưới vào.
.card {
  background-color: #fff;
  max-width: 360px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  overflow: hidden;
  border-radius: 2rem;
  box-shadow: 0px 1rem 1.5rem rgba(0,0,0,0.5);
}
.card .banner {
  background-image: url(“https://images.unsplash.com/photo-1545703549-7bdb1d01b734?ixlib=rb-1.2.1&q=80&fm=jpg&crop=entropy&cs=tinysrgb&w=400&fit=max&ixid=eyJhcHBfaWQiOjE0NTg5fQ”);
  background-position: center;
  background-repeat: no-repeat;
  background-size: cover;
  height: 11rem;
  display: flex;
  align-items: flex-end;
  justify-content: center;
  box-sizing: border-box;
}
.card .banner svg {
  background-color: #fff;
  width: 8rem;
  height: 8rem;
  box-shadow: 0 0.5rem 1rem rgba(0,0,0,0.3);
  border-radius: 50%;
  transform: translateY(50%);
  transition: transform 200ms cubic-bezier(0.18, 0.89, 0.32, 1.28);
}
.card .banner svg:hover {
  transform: translateY(50%) scale(1.3);
}
.card .menu {
  width: 100%;
  height: 5.5rem;
  padding: 1rem;
  display: flex;
  align-items: flex-start;
  justify-content: flex-end;
  position: relative;
  box-sizing: border-box;
}
.card .menu .opener {
  width: 2.5rem;
  height: 2.5rem;
  position: relative;
  border-radius: 50%;
  transition: background-color 100ms ease-in-out;
}
.card .menu .opener:hover {
  background-color: #f2f2f2;
}
.card .menu .opener span {
  background-color: #404040;
  width: 0.4rem;
  height: 0.4rem;
  position: absolute;
  top: 0;
  left: calc(50% – 0.2rem);
  border-radius: 50%;
}
.card .menu .opener span:nth-child(1) {
  top: 0.45rem;
}
.card .menu .opener span:nth-child(2) {
  top: 1.05rem;
}
.card .menu .opener span:nth-child(3) {
  top: 1.65rem;
}
.card h2.name {
  text-align: center;
  padding: 0 2rem 0.5rem;
  margin: 0;
}
.card .title {
  color: #a0a0a0;
  font-size: 0.85rem;
  text-align: center;
  padding: 0 2rem 1.2rem;
}
.card .actions {
  padding: 0 2rem 1.2rem;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  order: 99;
}
.card .actions .follow-info {
  padding: 0 0 1rem;
  display: flex;
}
.card .actions .follow-info h2 {
  text-align: center;
  width: 50%;
  margin: 0;
  box-sizing: border-box;
}
.card .actions .follow-info h2 a {
  text-decoration: none;
  padding: 0.8rem;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  border-radius: 0.8rem;
  transition: background-color 100ms ease-in-out;
}
.card .actions .follow-info h2 a span {
  color: #1c9eff;
  font-weight: bold;
  transform-origin: bottom;
  transform: scaleY(1.3);
  transition: color 100ms ease-in-out;
}
.card .actions .follow-info h2 a small {
  color: #afafaf;
  font-size: 0.85rem;
  font-weight: normal;
}
.card .actions .follow-info h2 a:hover {
  background-color: #f2f2f2;
}
.card .actions .follow-info h2 a:hover span {
  color: #007ad6;
}
.card .actions .follow-btn button {
  color: inherit;
  font: inherit;
  font-weight: bold;
  background-color: #ffd01a;
  width: 100%;
  border: none;
  padding: 1rem;
  outline: none;
  box-sizing: border-box;
  border-radius: 1.5rem/50%;
  transition: background-color 100ms ease-in-out, transform 200ms cubic-bezier(0.18, 0.89, 0.32, 1.28);
}
.card .actions .follow-btn button:hover {
  background-color: #efb10a;
  transform: scale(1.1);
}
.card .actions .follow-btn button:active {
  background-color: #e8a200;
  transform: scale(1);
}
.card .desc {
  text-align: justify;
  padding: 0 2rem 2.5rem;
  order: 100;
}

Bước 2: Thêm HTML

Sau khi thêm xong CSS thì coi như đã xong 50% rồi. Tiếp theo hãy bỏ đoạn HTML vào nơi cần hiển thị nhé. Các bạn có thể vào Blogger , Chọn Bố cụcThêm tiện íchHTML/JavaScript. Sau đó dán đoạn HTML bên dưới vào.
<div class=”card”>
  <div class=”banner”>
    <svg viewBox=”0 0 100 100″>
      <path d=”m38.977 59.074c0 2.75-4.125 2.75-4.125 0s4.125-2.75 4.125 0″></path>
      <path d=”m60.477 59.074c0 2.75-4.125 2.75-4.125 0s4.125-2.75 4.125 0″></path>
      <path d=”m48.203 69.309c1.7344 0 3.1484-1.4141 3.1484-3.1484 0-0.27734-0.22266-0.5-0.5-0.5-0.27734 0-0.5 0.22266-0.5 0.5 0 1.1836-0.96484 2.1484-2.1484 2.1484s-2.1484-0.96484-2.1484-2.1484c0-0.27734-0.22266-0.5-0.5-0.5-0.27734 0-0.5 0.22266-0.5 0.5 0 1.7344 1.4141 3.1484 3.1484 3.1484z”></path>
      <path d=”m35.492 24.371c0.42187-0.35156 0.48047-0.98438 0.125-1.4062-0.35156-0.42188-0.98438-0.48438-1.4062-0.125-5.1602 4.3047-16.422 17.078-9.5312 42.562 0.21484 0.79688 0.85547 1.4062 1.6641 1.582 0.15625 0.035156 0.31641 0.050781 0.47266 0.050781 0.62891 0 1.2344-0.27344 1.6445-0.76562 0.82812-0.98828 2.0039-1.5391 2.793-1.8203 0.56641 1.6055 1.4766 3.3594 2.9727 4.9414 2.2852 2.4219 5.4336 3.9453 9.3867 4.5547-3.6055 4.5-3.8047 10.219-3.8086 10.484-0.011719 0.55078 0.42187 1.0078 0.97656 1.0234h0.023438c0.53906 0 0.98437-0.42969 1-0.97266 0-0.054688 0.17187-4.8711 2.9805-8.7773 0.63281 1.2852 1.7266 2.5 3.4141 2.5 1.7109 0 2.7578-1.2695 3.3398-2.6172 2.8867 3.9258 3.0586 8.8359 3.0586 8.8906 0.015625 0.54297 0.46094 0.97266 1 0.97266h0.023438c0.55078-0.015625 0.98828-0.47266 0.97656-1.0234-0.007812-0.26953-0.20703-6.0938-3.9141-10.613 7.0781-1.3086 10.406-5.4219 11.969-8.9766 1.0508 0.98828 2.75 2.1992 4.793 2.1992 0.078126 0 0.15625 0 0.23828-0.003906 0.47266-0.023438 1.5781-0.074219 3.4219-4.4219 1.1172-2.6406 2.1406-6.0117 2.8711-9.4922 4.8281-22.945-4.7852-30.457-9.1445-32.621-12.316-6.1172-22.195-3.6055-28.312-0.42188-0.48828 0.25391-0.67969 0.85938-0.42578 1.3477s0.85938 0.67969 1.3477 0.42578c5.7031-2.9688 14.934-5.3047 26.5 0.4375 7.1875 3.5703 9 11.586 9.2539 17.684 0.49609 11.93-4.2617 23.91-5.7344 25.062h-0.015626c-1.832 0-3.4102-1.5742-4.0352-2.2852 0.28906-0.99609 0.44531-1.8672 0.52734-2.5117 0.62891 0.16797 1.2812 0.27344 1.9727 0.27344 0.55469 0 1-0.44922 1-1 0-0.55078-0.44531-1-1-1-7.3203 0-10.703-13.941-10.734-14.082-0.097656-0.40625-0.4375-0.71094-0.85156-0.76172-0.43359-0.050781-0.82031 0.16406-1.0117 0.53906-1.8984 3.7188-1.4297 6.7539-0.67969 8.668-6.2383-2.2852-8.9766-8.6914-9.0078-8.7617-0.17969-0.43359-0.62891-0.68359-1.1016-0.60156-0.46094 0.082032-0.80469 0.47266-0.82422 0.94141-0.14062 3.3359 0.67188 5.75 1.5 7.3164-8.3125-2.4297-10.105-11.457-10.184-11.875-0.097656-0.51562-0.57422-0.86328-1.0898-0.8125-0.51953 0.054687-0.90625 0.50391-0.89062 1.0234 0.41406 13.465-1.8516 17.766-3.2383 19.133-0.66406 0.65625-1.1992 0.67188-1.2383 0.67188-0.53906-0.050781-1.0156 0.31641-1.0938 0.85156-0.078125 0.54688 0.29688 1.0547 0.84375 1.1328 0.03125 0.003906 0.11328 0.015625 0.23828 0.015625 0.36719 0 1.1016-0.09375 1.9414-0.66406 0.050781 0.38672 0.125 0.81641 0.21875 1.2656-1.0273 0.35156-2.6211 1.0781-3.7812 2.4648-0.015625 0.019532-0.054687 0.066406-0.15625 0.046875-0.039062-0.007812-0.13281-0.039062-0.16406-0.15234-2.1875-8.1094-5.7148-28.309 8.8867-40.496zm12.711 51.828c-1.0039 0-1.5898-1.207-1.8672-2.0117 0.48047 0.023438 0.95703 0.050781 1.4531 0.050781 0.74219 0 1.4453-0.035156 2.1289-0.082031-0.24219 0.83594-0.76172 2.043-1.7148 2.043zm-13.148-30.664c1.9531 3.6211 5.6367 7.9102 12.305 8.6992 0.43359 0.046875 0.83984-0.18359 1.0234-0.57422 0.18359-0.39062 0.089844-0.85938-0.22656-1.1523-0.074219-0.070312-1.2734-1.2227-1.9688-3.6367 2 2.6094 5.3359 5.6836 10.305 6.5664 0.42187 0.070312 0.83594-0.125 1.0469-0.49219 0.21094-0.36719 0.16406-0.82812-0.11719-1.1484-0.023437-0.027344-1.9414-2.2969-1.2891-5.8906 1.2227 3.5508 3.7461 9.2227 7.8945 11.551-0.03125 0.55859-0.14844 1.668-0.55078 3.0156-0.085937 0.13672-0.125 0.28516-0.13672 0.44531-1.3008 3.8906-5.0039 9.3281-15.547 9.3281-5.375 0-9.4414-1.418-12.086-4.2109-3.5664-3.7656-3.332-8.8477-3.332-8.8984v-0.011719c1.5898-2.7227 2.5-7.3203 2.6797-13.59z”></path>
    </svg>
  </div>
  <div class=”menu”>
    <div class=”opener”><span></span><span></span><span></span></div>
  </div>
  <h2 class=”name”>Nguyễn Lâm Blog</h2>
  <div class=”title”>Ant Collector</div>
  <div class=”actions”>
    <div class=”follow-info”>
      <h2><a href=”#”><span>12</span><small>Followers</small></a></h2>
      <h2><a href=”#”><span>1000</span><small>Following</small></a></h2>
    </div>
    <div class=”follow-btn”>
      <button>Follow</button>
    </div>
  </div>
  <div class=”desc”>Morgan has collected ants since they were six years old and now has many dozen ants but none in their pants.</div>
</div>
Sau khi hoàn tất, bạn hãy chỉnh thành tên, mô tả… theo ý bạn nhé.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *