[Share Template] Blogthuthuatwin10 V3 Blogger TemplateBlogthuthuatwin10 V3 Blogger Template
Blogthuthuatwin10 V3 là mẫu có giao diện đẹp, tốc độ tải trang tương đối nhanh, dữ liệu có cấu trúc đầy đủ, bố cục tiện ích gọn gàng dễ dàng cài đặt không phải can thiệp quá nhiều vào theme,…
Tính năng Test
Layout Version 3
Widget Version 2
Reponsive Check
Mobile Friendly Check
Document Check
404 Page Check
Search True
Back To Top True
Breadcrumbs True
Contact Form True
Follow By Email Widget True
Label Widget True
Featued Post Widget True
Share Button True
Popular Posts Widget True
Banner Ads Widget True
Nguồn : templatexyz.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *