Tổng Hợp Các Thẻ Điều Kiện Blogger/Blogspot Update 2021Nguyễn Lâm Blog: Tổng Hợp Các Thẻ Điều Kiện Blogger/Blogspot Update 2021

Tổng Hợp Các Thẻ Điều Kiện Blogger/Blogspot Update 2021 – Thẻ điều kiện là tập hợp mã HTML hoặc thẻ HTML có thể được sử dụng để hiển thị một tiện ích, tiện ích hoặc phần tử cụ thể trên một trang cụ thể của trang web.

Thẻ có điều kiện của Blogger là gì?

Thẻ có điều kiện là tập hợp các mã HTML hoặc thẻ HTML có thể được sử dụng để hiển thị một tiện ích, tiện ích hoặc phần tử cụ thể trên một trang cụ thể của trang web, tức là bạn có thể có một tiện ích trên trang web Blogger của mình và chọn hiển thị nó trên một số trang và ẩn nó khỏi một số trang bằng cách sử dụng thẻ điều kiện.

Ví dụ về thẻ điều kiện này là widget nào đó ở sidebar của một trang web; đối với một số trang web, nếu bạn mở đến trang chủ, widget đó sẽ không được hiển thị nhưng khi vào một trong các bài viết, bạn sẽ thấy thanh bên xuất hiện trên trang. Hành động này được thực hiện bằng cách sử dụng một số thẻ điều kiện hoặc gọi nó là các biến.

Ứng dụng này cũng giúp website chứa nhiều widget giảm tốc độ tải trang của một số trang bằng cách ẩn một số widget nặng khỏi một trang nhạy cảm của website.

Tổng Hợp Các Thẻ Điều Kiện Blogger

Dưới đây là danh sách tất cả các thẻ có điều kiện của Blogger mà mình đã tổng hợp được, hãy sử dụng nó đúng cách.

1. Thẻ điều kiện trên trang chủ


<b:if cond="data:view.isHomepage">
<!--Nội dung chỉ hiển thị trên trang chủ-->
</b:if>

Định dạng cũ:


<b:if cond="data:blog.url == data:blog.homepageUrl">
<!--Nội dung chỉ hiển thị trên trang chủ-->
</b:if>

2. Thẻ điều kiện trên trang bài viết


v<b:if cond="data:view.isPost">
<!--Nội dung chỉ hiển thị trên trang bài viết-->
</b:if>

Định dạng cũ:


<b:if cond="data:blog.pageType == &quot;item&quot;">
<!--Nội dung chỉ hiển thị trên trang bài viết-->
</b:if>

3. Thẻ điều kiện trên trang tĩnh


<b:if cond="data:view.isPage">
<!--Nội dung chỉ hiển thị trên trang tĩnh static page-->
</b:if>
Định dạng cũ:

<b:if cond="data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;">
<!--Nội dung chỉ hiển thị trên trang tĩnh static page-->
</b:if>
Cho một trang tĩnh cụ thể:

<b:if cond="data:blog.url == data:blog.homepageUrl path &quot;p/url.html&quot;">
<!--Nội dung chỉ hiển thị trên trang bài viết có địa chỉ url trên-->
</b:if>

4. Thẻ điều kiện trên trang bài viết và trang tĩnh


<b:if cond="data:view.isSingleItem">
<!--Nội dung chỉ hiển thị với trang tĩnh và bài viết-->
</b:if>
Định dạng cũ:

<b:if cond="data:blog.url == data:post.url">
<!--Nội dung chỉ hiển thị với trang tĩnh và bài viết-->
</b:if>

5. Thẻ điều kiện trên trang lable


<b:if cond="data:view.isLabelSearch">
<!--Nội dung hiển thị trên tất cả các trang nhãn label-->
</b:if>
Định dạng cũ:

<b:if cond="data:blog.searchLabel">
<!--Nội dung hiển thị trên tất cả các trang nhãn label-->
</b:if>
Theo lable riêng:

<b:if cond="data:view.isLabelSearch == &quot;template&quot;">
<!--Nội dung chỉ hiển thị trên nhãn "template"-->
</b:if>

6. Thẻ điều kiện trên trang lưu trữ


<b:if cond="data:view.isArchive">
<!--Nội dung chỉ hiển thị trên tất cả các trang lưu trữ archive-->
</b:if>
Định dạng cũ:

<b:if cond="data:blog.pageType == &quot;archive&quot;">
<!--Nội dung chỉ hiển thị trên tất cả các trang lưu trữ archive-->
</b:if>

7. Thẻ điều kiện trên trang tìm kiếm


<b:if cond="data:view.isSearch">
<!--Nội dung chỉ hiển thị trên trang tìm kiếm-->
</b:if>
Định dạng cũ:

<b:if cond="data:blog.searchQuery">
<!--Nội dung chỉ hiển thị trên trang tìm kiếm-->
</b:if>
Chỉ trên trang tìm kiếm:

<b:if cond="data:view.isSearch and !data:view.isLabelSearch">
<!--Nội dung chỉ hiển thị trên trang tìm kiếm-->
</b:if>

8. Thẻ điều kiện trên trang lỗi 404


<b:if cond="data:view.isError">
<!--Nội dung chỉ hiển thị trên trang lỗi-->
</b:if>
Định dạng cũ:

<b:if cond="data:blog.pageType == &quot;error_page&quot;">
<!--Nội dung chỉ hiển thị trên trang lỗi-->
</b:if>

9. Thẻ điều kiện cho các trang xem trước


<b:if cond="data:view.isPreview">
<!--Nội dung chỉ hiển thị ở trang xem trước-->
</b:if>

10. Thẻ điều kiện chỉ hiển thị trên mobile


<b:if cond="data:blog.isMobile">
<!--Nội dung chỉ hiển thị trên trang mobile-->
</b:if>

11. Thẻ điều kiện trên các trang chỉ mục


<b:if cond="data:view.isMultipleItems">
<!--Nội dung chỉ hiển thị trên các trang chỉ mục-->
</b:if>
Định dạng cũ:

<b:if cond="data:blog.pageType in [&quot;item&quot;, &quot;static_page&quot;]">
<!--Nội dung chỉ hiển thị trên các trang chỉ mục-->
</b:if>

Kết hợp các thẻ điều kiện AND/NOT/OR

Điều kiện AND


<b:if cond="data:blog.pageType == &quot;index&quot;">
<b:if cond="data:blog.searchQuery">
<!--search_page AND index_page-->
</b:if>
</b:if>

Điều kiện OR


<b:if cond="data:blog.url == data:blog.canonicalHomepageUrl + &quot;p/contact.html&quot;">
<!--static_page contact OR static_page others-->
<b:else>
<b:if cond="data:blog.url == data:blog.canonicalHomepageUrl + &quot;p/others.htm&quot;">
<!--page contact OR page others-->
</b:if>
</b:else></b:if>

Điều kiện NOT


<b:if cond="data:blog.pageType != &quot;item&quot;">
<!--all pages except item pages-->
</b:if>

<b:if cond="data:blog.url != data:blog.homepageUrl">
<!--all pages but NOT homepage-->
</b:if>
Đây chỉ à một trong số các thẻ điều kiện mà mình tìm được. Với các thẻ điều kiện này, mình hy vọng bạn có thể bổ sung thêm chức năng cho trang web của mình.

3 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *